Klassisk musik

Studierna består av privata lektioner, grunderna i musikteori (gruppundervisning) och kammarmusik-lektioner.

Studierna vid Musikinstitutet Avonia grundar sig på en avancerad kursplan. Studierna syftar på att utveckla elevernas musikaliska tänkandet, huvudinstrumentets tekniska behärskning och kännedom av repertoaren – för att förbättra elevernas förmåga att arbeta självständigt. Uppträdandet och ”livet på scenen” är en viktig del av musikstudierna.

Det är möjligt att börja spela i ett ensemble eller i orkestern genast när färdigheterna i soloinstrumentet är tillräckliga. Musikteori studierna börjar vanligtvis kring 9-års ålder. De omfattar läsandet av noter, komponerandet av små stycken samt kunskap i musikhistoria och stilar.

Du kan välja mellan olika instrument: klassisk sång, piano, gitarr, violin, altviolin, cello, kontrabas, flöjt, blockflöjt, klarinet, traversflöjt, dragspel och kantele.

Valfria studier är utformade för att stödja elevens musikaliska utveckling och utvidga den musikaliska synvinkeln.

Instrumenten

På den klassiska avdelningen kan du studera följande instrument:

Musikteori

Musiikin hahmotusaineet keskittyvät oppilaan luovien taitojen, yleisen muusikkouden ja musiikillisen identiteetin kehittämiseen osana musiikin opiskelua. Oppilas työskentelee itsenäisesti ja ryhmissä tehden erilaisia sävellys-, kuuntelu- ja soittamisharjoituksia. Opiskelu tapahtuu tietokoneympäristössä, joka osaltaan mahdollistaa luovan työskentelyn ilman soittamiseen liittyviä teknisiä rajoitteita. Tunneilla harjoitellaan myös ryhmässä soittamista ja improvisointia erilaisissa soitinkokoonpanoissa.

1. Luovuus

 • Luovien taitojen kehittäminen. Kannustetaan oman musiikin luomiseen.
 • Tehdään sävellysharjoituksia MuseScore- ja Garageband -ohjelmistoissa. Kannustetaan oppilasta luomaan omia kappaleita ilman säveltämiseen liittyviä rajoitteita.
 • Sävelletään kappaleita omalle soittimelle ja soitetaan niitä tuntitilanteissa (esim. omalla soittotunnilla)
 • Opiskellaan hyvin yksinkertaisia sävellystekniikoita.

2. Käytännön muusikkous

 • Yleisen muusikkouden ja “pelimannitaitojen” kehittäminen.
 • Kannustetaan oppilasta soittimesta riippumatta korvakuulolta yhteismusisointiin ja säestämiseen.
 • Harjoitellaan sointujen ja melodioiden löytämistä korvakuulolla tietokoneohjelmistojen (Better Ears) ja oman soittimen avulla.
 • Soinnutetaan valmiita melodioita ja soitetaan niitä tuntitilanteissa.

3. Improvisointi

 • Improvisointitaitojen kehittäminen ilman rajoitteita.
 • Soitetaan melodioita omalla soittimella valmiiden sointujen/taustan päälle. Sävelletään melodioita MuseScore -ohjelmalla ja omaa soitinta käyttäen.
 • Improvisoidaan ryhmässä.

4. Yleinen musiikin hahmottaminen

 • Harjoitellaan kappaleiden ja musiikin hahmottamista: rakenne, soittimet, melodia, soinnut
 • Sovitetaan omavalitsemia kappaleita yksinkertaisille kokoonpanoille
 • Kuunnellaan paljon erilaista musiikkia (klassinen, kansanmusiikki, pop)

Ryhmät

 • Perustaso A: 9-11 -vuotiaille perustason opiskelijoille.
 • Perustaso B: 12-15-vuotiaille perustason opiskelijoille.
 • Perustaso C: 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille perustason opiskelijoille.
 • Syventävät opinnot: perustason tehneille oppilaille.
  Sisältö suunnitellaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Musikteknologi

Grundstudierna inom musikteknologi ger eleven möjligheter att producera, spela in, redigera och dela ut musik i en digital miljö. Huvudfokus ligger på musiknotation såväl som digital ljudhantering, inspelning och redigering.

Efter att du har färdiggjort grundstudierna inom musikteknologi kommer du att behärska principerna för den utrustning som har användts i undervisningen samt förstå grundterminologin i musikteknologi.

Studierna i musikteknologi kommer att stöda utvecklingen också i ditt eget instument, ge dig beredskap att skapa egen musik och att lära dig känna fältet i modern musik.

Musikteknologistudier består av följande enheter:

 • Grunderna i musikteknologi
 • Grunderna i studioarbete
 • Grunderna i audiosystem

Efter att du har slutfört grundstudierna i musikteknologi kan du komponera musik på ett midibaserat notationsprogram, spela in olika instrument, redigera (mixa) ljud, behandla ljudfiler och ladda upp ljudfiler till internet.

Grundstudierna omfattar grunderna i studioarbete och i audiosystem. Du kommer att bli bekant med att arbeta i en studio. Grunderna i audiosystem lär du dig grunderna i ljudförstärkning och inspelning av en konsert. Musikteknologistudierna ingår i musikinstitutets terminsavgift.

Gruppmusicerande & kammarmusik

I en ensemble blir musikern en del av en större musikalisk helhet. Detta ger dig nya inspirerande dimensioner i ditt eget spelande.

Orkestrar
Huvudmålet och innehållet i att spela i en orkester är att skaffa sig en förståelse för olika sektorer av musik och fördjupa allmän musikalisk kunskap – genom att spela! Dessutom är en positiv och nyfiken inställning till arbete och inlärning i en grupp viktigt.

Det finns tre stråkorkestrar och en gitarrorkester på Musikinstitutet Avonia. Att spela i orkestrar ingår i terminsavgiften.

Kör
Musikinstitut Avonias barnkör Ainova övar måndagar kl. 17.00 på Villa Breidablick (Kannusillanmäki 6. Kören leds av Mia Heikkinen, mia.heikkinen@avonia.fi

Plats: Villa Breidablick, Kannusillanmäki 6